Működés

Vaskút Községi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2011. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
a Képviselő Testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Vaskút Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §    (1)       Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Vaskút Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
(2)       Az Önkormányzat székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.
(3)       Az Önkormányzat jogi személy.
(4)       Működési területe: Vaskút Község közigazgatási területe.
(5)       Az Önkormányzathoz tartozó közigazgatási terület leírását az 1. függelék tartalmazza.
(6)       A képviselő-testület megválasztásának időtartama alatt végzett munkáról részletes ismertetést tartalmaz a települési krónika.
(7)       Az Önkormányzat hivatalos lapja a Vaskúti Hírek.
(8)       Az Önkormányzat címerét és zászlaját és azok használatának rendjét önkormányzati rendelet szabályozza.
(9)       Az Önkormányzat nemzetközi testvérközségi kapcsolatot tart fenn Gyimesközéplok (Románia), Mutlangen, Türkheim (Németország), Nagypaka (Szlovákia) településekkel.
(10)     A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.
(11)     A település ünnepei: Vaskúti Vendégváró Vigasságok: július első hétvégéje, Megemlékezés a kitelepítésekről: július első vasárnapja
(12)     A képviselő-testület díszpolgári címet és egyéb díjat adományoz, az erre vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.

II. Fejezet
Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

2. §    (1)       Az Önkormányzat kötelező feladatait az Ötv. 8.§ (4) bekezdése tartalmazza.
(2)       Az (1) bekezdésen kívül, a helyi közszolgáltatások körében, az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően az Önkormányzat feladatát különösen az Ötv. 8. § (1) bekezdése tartalmazza.
(3)       Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával – kell állást foglalni.
          (4)[1]      Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. §    (1)       Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testület működése során a „Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő Testülete” feliratú, a Magyar Köztársaság címerével ellátott bélyegzőt használja.
(2)       Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, és a polgármesteri hivatal látják el.
(3)       A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.
(4)       A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10.§ (1) bekezdésében felsoroltakon túl az éven belüli összesen 1 millió Ft értékhatárt meghaladó hitel felvétele.

III. Fejezet
A képviselő-testület működése

4. §    (1)       A Képviselő testület alakuló-, rendes- és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
(2)       A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül az új polgármester hívja össze. Az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti a polgármester eskütételéig.
(3)       A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.
(4)       A képviselők esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.
(5)       A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester választás eredményéről.
(6)       A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.
(7)       Ezt követően a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés napirendjét. Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai az alábbiak:
a)                       polgármester bemutatkozása, programismertetés
b)                      a polgármester illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének         megállapítása
c)                      alpolgármester megválasztása
d)                     alpolgármester juttatásainak megállapítása
e)                      bizottsági tagok és elnökök megválasztása
f)                       a képviselők tiszteletdíjának megállapítása
g)                      megbízása adása a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára

5. §    (1)       A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. A képviselő-testület elnöke a polgármester.
(2)       A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.
(3)       A Képviselő-terület ülései nyilvánosak, azok időpontját, helyét és napirendjét a (10) bekezdésben meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni.
(4)       A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze az Önkormányzat székhelyére.
(5)       A képviselő-testület üléseit lehetőség szerint  hétfői napon, a Polgármesteri Hivatal dísztermében 15.00 órai kezdettel tartja.
(6)       A testületi ülés összehívása, a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra kötelező, amennyiben azt a képviselők egynegyede, vagy az Önkormányzat bizottsága kezdeményezi, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben.
(7)       A polgármester rendkívüli testületi ülést az indítvány előkészítésétől számított három napon belül köteles összehívni. Az értesítéshez nem kötelező az írásbeliség, a sürgősség okát azonban mindféleképpen közölni kell.
(8)       Amennyiben a polgármester az összehívási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvény alapján azt helyette az illetékes hivatal vezetője teszi meg.

(9)       A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülését megelőzően legalább öt nappal kell kézbesíteni.
            A meghívó tartalmazza az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.
            A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket és a határozat-tervezeteket. A meghívót a polgármester írja alá.
(10)     A képviselő-testület ülésének helyéről, kezdési időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a jegyző a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján a kézbesítéssel egyidőben történő kifüggesztésével tájékoztatja.
(11)     Az ülés összehívására vonatkozó (4)-(5) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetben, halasztást nem tűrő ügy tárgyalása miatt lehet.
(12)     Határozatképtelenség esetén az elmaradt testületi ülést 15 napon belül össze kell hívni. Ez esetben az eredeti napirend is megváltoztatható.
(13)     A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a)        a jegyzőt,
b)        azt a napirend által érintett személyt vagy szerv képviselőjét, akinek meghívását törvény kötelezően előírja,
c)        a tevékenységi körükben érintett önszerveződő közösségek képviselőjét (3. sz. függelék),
d)       külső szakértőt, előadót.
(14)     A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívható:
a)        a napirend által érintett személy, vagy szerv képviselője,
b)        az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőket,
c)        helyi körzeti megbízott,
d)       illetékes hivatal vezetője,
e)        a polgármesteri hivatal napirend által érintett szakterületért felelős köztisztviselője.
(15)     A nyilvános ülésen a hallgatóság a kijelölt helyen foglalhat helyet, az ülés rendjét nem zavarhatja.
(16)     A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az ülésen megjelent állampolgároknak 5 perc hozzászólási időt engedélyezzen, amennyiben az állampolgár a hozzászólási szándékát előzetesen jelezte.

1. Munkaterv

6. §    (1)       A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. A munkaterv éves időtartamra készül.
(2)       A munkaterv tervezetét a polgármester iránymutatásai alapján a jegyző állítja össze, s azt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(3)       A polgármester a munkaterv-tervezet elkészítésekor javaslatot kérhet:
a)                      települési képviselőktől,
b)                      közszolgáltatást nyújtó szervezetektől,
c)                      önkormányzati intézmények vezetőitől,
d)                     a településen működő társadalmi szervezetektől,
e)                      önszerveződő szervezetektől,
f)                       pártok vezetőitől.
(4)       A munkaterv tartalmazza:
a)           az ülések tervezett időpontját,
b)           az ülések várható napirendjét,
c)           a napirend elkészítésében résztvevő szerveket, személyeket,
d)           a napirend előadóját,
e)           azokat a napirendi pontokat, melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell           tartani,
f)           jelentések, előterjesztések elkészítésének határidejét,
g)           az ülésre a napirendi pont tárgyalására külön meghívott szerveket és         személyeket.
(5)       A munkaterv testületi ülésre történő előterjesztésekor tájékoztatást kell adni a munkatervbe fel nem vett javaslatokról.

(6)       A munkatervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell megállapítani.

(7)       A munkatervet meg kell küldeni:
a)                  a képviselő-testület tagjainak,
b)                  a nem testületi tag bizottsági tagoknak,
c)                  a munkatervben érintett előadóknak.

2. Előterjesztések

7. §    (1)       A képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésekben előterjesztés benyújtására jogosult:
a)           a képviselő,
b)           a polgármester,
c)           a képviselő-testület bizottsága,
d)           a jegyző,
e)           külső szerv vezetője, vagy képviselője kizárólag feladatkörükkel összefüggésben.
(2)       Előterjesztésnek minősül a beszámoló, a tájékoztató, a rendeleti és a határozati javaslat és az ezekhez fűzött indokolás.
(3)       A képviselő-testület ülésére az előterjesztés írásban, vagy szóban nyújtható be. A határozati javaslatot akkor is írásba kell foglalni és a meghívóhoz kell csatolni, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.
(4)       Kizárólag írásban terjeszthető elő:
a)           a 4. § (3) bekezdésében meghatározott ügyek;
b)           a Ptk.-ból eredő jogügyletek;
c)           a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló;
d)           a polgármester jutalmazására tett javaslat.
(5)       Az írásos előterjesztés tartalmi következményei:
a)                      Előterjesztő rész: a tárgyalandó téma pontos meghatározása, annak áttekintése,    hogy a téma szerepelt-e már korábban is napirenden, s ha igen ott milyen             döntés született. A tárgyalandó téma értékelő bemutatása, a döntéshez           szükséges átfogó tájékoztatás a meghozandó döntés indokainak a bemutatása,         esetleges alternatívák ismertetése.
b)                      Határozati javaslat: a határozati javaslat ismertetése, a végrehajtásért felelős         személy vagy szerv megnevezése, a határidő megjelölése.
(6)       Az írásos előterjesztés formai követelményei:
            Az előterjesztések maximális terjedelme 25 gépelt oldal mellékletekkel együtt. Az előterjesztés legyen közérthető, áttekinthető, esztétikus kivitelezésű.
(7)       Az előterjesztések előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az egyeztetésekért a napirend előadója felelős. Törvényességi ellenőrzésre az előterjesztést a jegyzőnek a meghívó megküldését megelőző legalább harmadik napig át kell adni.

(8)       Ha jogszabály, illetve az SZMSZ bármely ügyben egyeztetési kötelezettséget ír elő, az előterjesztéshez csatolni kell a megjelölt személy szerv vagy bizottság írásba foglalt véleményét vagy egyetértését.

3. A képviselő-testület tanácskozási rendje

8. §    (1)       A polgármester megnyitja a képviselő-testület ülését, a jelenlevő képviselők létszáma alapján megállapítja a határozatképességet, majd előterjeszti a napirendi tervezetet.
(2)       Valamely kérdés napirendre tűzését a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontra figyelemmel írásban vagy szóban kezdeményezheti a polgármesternél:
a)                      képviselő,
b)                      a képviselő-testület bizottsága,
c)                      a jegyző.
(3)       A meghívók kiküldése és az ülés napja között esetlegesen felmerülő halaszthatatlan tárgyalást és a döntést igénylő ügyek sürgősségi indítványként – a sürgősség tényének rövid indoklásával – az előterjesztésre a 8. §-ban meghatározott szabályok szerint, az ülést megelőző nap 15 óráig a polgármesternél benyújthatók.
(4)       A sürgősség azt jelenti, hogy az indítványt a képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalja meg.
(5)       Amennyiben a képviselő-testület a sürgősségi indítványt nem ismeri el, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként tárgyalja, a napirend meghatározásakor dönti el hányadik napirendként, illetve mikor tárgyalja.
(6)       A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján vita nélkül dönt:
a)                      a napirendről,
b)                      az előző ülést követő fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott        tájékoztató elfogadásáról,
c)                      ülésenként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló                                    elfogadásáról.
(7)       A polgármester az elfogadott napirendnek megfelelően az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, illetve javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását.
(8)       A napirendi pont megvitatása előtt az előadó az írásbeli előterjesztést szóban kiegészítheti. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyekre a vita előtt választ kell adni.
(9)       A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét. A polgármester vagy bármelyik képviselő javaslatára a képviselő-testület meghatározhatja a hozzászólások időtartamát, e kérdésben a képviselő-testület vita nélkül határoz.
(10)     Valamely napirend tárgyalása során a polgármester bármely képviselő javaslatára vagy saját jogkörében szünetet rendelhet el.
(11)     Bármely képviselő javasolhatja a téma napirendről való levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(12)     A vita lezárására bármelyik képviselő-testületi tag javaslatot tehet. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(13)     A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra. A válasz után a polgármester összefoglalja és szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat.

4. Zárt ülés

9. §    (1)       A képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 12. § (4) a) pontja alapján.
(2)       A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az Ötv. 12. § (4) b) pontja alapján.
(3)       A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, kisebbségi önkormányzat elnöke, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Ha a törvény előírja, kötelező az érintett meghívása.
(4)       A zárt ülés megtartását
a)           a polgármester
b)           bármely képviselő
c)           a jegyző indítványozhatja.

5. Az ülés rendjének fenntartása

10. §  (1)       A képviselő-testület ülése rendjének fenntartása a polgármester feladata.
(2)       A polgármester az ülés rendjének biztosítása érdekében
a)           figyelmezteti a hozzászólót, ha túllépi a hozzászólásra meghatározott időtartamot, ha eltér a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazást használ;
b)           rendre utasítja azt, aki a testület munkáját zavaró, képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít;
c)           a rendre utasított felszólalótól megvonhatja a szót;
d)           ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakítja vagy elnapolja.
(3)       A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

6. Döntéshozatal

11. §  (1)       A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselő-testület tagjainak több mint fele jelen van.
(2)       A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat egyenként teszi fel szavazásra. A szavazás előtt az előterjesztő nyilatkozik arról, hogy támogatja-e a módosító, illetve kiegészítő javaslatokat. Ezután a vita során elhangzott kiegészítő és módosító, majd az eredeti javaslatról kell dönteni. A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést.
(3)       A képviselő-testület tagjai „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal szavazhatnak.
(4)       A javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több mint a felének „igen” szavazata szükséges.
(5)       A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásáról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőknek kell tekinteni.
(6)       A megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata – minősített többség - szükséges az Ötv. 15. § (1) bekezdésében foglaltakon túl:
 
a)                      a képviselő-testület hatáskörének átruházásához;
b)                      10 millió Ft értékhatárt meghaladó hitel felvételéhez;
c)                      önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez, megteremtéséhez;
d)                     helyi népszavazás kiírásához.
 
7. A szavazás módja

12. §  (1)       A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel vagy név szerinti szavazással történhet.
(2)       A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az SZMSZ-nek a zárt ülés elrendelésére vonatkozó 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben. A képviselő-testület képviselői, jegyzői javaslatra dönt a titkos szavazásról.
(3)       A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ. A titkos szavazás szavazólappal történik, a szavazólapok elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A szavazást külön helyiségben, a szavazólapnak urnába történő elhelyezésével lehet végrehajtani.
(4)       Titkos szavazást kell tartani az alpolgármester megválasztásáról.
(5)       A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a)           szavazás helyét, napját,
b)           szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, és tisztségét,
c)           a szavazás során felmerült körülményeket,
d)           a szavazás eredményét,
e)           a szavazatszámláló bizottság tagjainak az aláírását.
A szavazás eredményét az átadott jegyzőkönyv alapján a polgármester hirdeti ki.
(6)       Ha titkos szavazás eredménye felől az ülésen kétség merülne fel, ismételt szavazást kell tartani.
(7)       Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:
a)                      azt törvény írja elő (a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt);
b)                      a képviselő-testület bármely tagjának javaslatára, ha azt a jelenlevő képviselők     egyharmada indítványozza;
c)                      a polgármester vagy bizottsági elnök indítványozza.
(8)       Név szerinti szavazásnál a jegyző a névsor szerint felolvassa a képviselők nevét, akik „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. Az adott választ a jegyző a névsor megfelelő rovatában rögzíti. A szavazás eredményét a szavazatok összeszámlálása után a polgármester állapítja meg és azt kihirdeti.

8. A képviselő-testület döntései

13. §  (1)       A képviselő-testület döntései a rendelet és a határozat.
(2)       A képviselő-testület az érdemi döntést nem igénylő tájékoztatókat, bejelentéseket határozathozatal nélkül tudomásul veszi.
(3)       A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni.
(4)       Az önkormányzati rendelet megjelölése során a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.
(5)       A rendeletekről és a határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző gondoskodik.
(6)       A határozat kivonatát meg kell küldeni a határozat végrehajtásáért felelős személyeknek, továbbá annak, akit a határozat érint.

9. A képviselő-testület rendelete

14. §  (1)       A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
(2)       Rendeletalkotást kezdeményezhet
a)                      a polgármester,
b)                      a képviselő,
c)                      a képviselő-testület bizottsága,
d)                     a jegyző
e)                      a települési kisebbségi önkormányzat elnöke
f)                       a civil szervezet képviselője.
(3)       A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki erről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület dönt a kezdeményezésről, elfogadása esetén a rendelet előkészítése céljából a jegyzőhöz továbbítja.
(4)       A rendelet-tervezetet a polgármester a következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti.
(5)       A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
(6)       A rendelet, ha a képviselő-testület más határnapot nem állapít meg a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(7)       A rendelet kihirdetéséért és az érintettekkel való megismertetéséért a jegyző felelős.
(8)       A kihirdetés a rendeletnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 30 napra történő kifüggesztésével (a továbbiakban a helyben szokásos módon) történik. A rendelet a jegyzőnél hivatali időben illetve az önkormányzat honlapján megtekinthető.
(9)       A képviselő-testület rendeleteit szükség szerint, de legalább cikluson belül egy alkalommal felülvizsgálja, s ha indokolt módosítja, hatályon kívül helyezi vagy újabb rendeletet alkot.

10. A képviselő-testület határozata

15. §  (1)       A határozatot az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.
(2)       A határozat magában foglalja a végrehajtásért felelős megjelölését, a végrehajtás határidejét, pénzügyi kihatással járó döntés esetén a pénzügyi fedezet megjelölését.
(3)       A képviselő-testület működésével összefüggő nem ügydöntő határozatokat, illetve a részszavazások eredményét nem kell alakszerű határozatba foglalni, elegendő a szavazás eredményének rögzítése a jegyzőkönyvben.
(4)       A határozatot a rendeletre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell közzé tenni.

11. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

16. §  (1)       A képviselő-testület üléséről, az ülést követő 15 napon belül kettő példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, erről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá, azt a képviselő-testület bélyegzőjével kell ellátni.
(2)       A jegyzőkönyv tartalmazza:
a)           a testületi ülés idejét és helyét;
b)           az ülésen megjelent képviselők és meghívottak nevét;
c)           a távolmaradt képviselők és meghívottak nevét;
d)           az elfogadott napirendet és a tárgyalt napirendi pontokat;
e)           napirendi pontokat:
ea)     az előterjesztő nevét, a szóbeli előterjesztés, illetve a szóbeli kiegészítés lényegét;
eb)     a kérdezők nevét, a feltett kérdéseket, a kérdésekre adott válaszok         lényegét;
ec)     a felszólalók nevét, a felszólalásuk lényegét, kiemelve a módosító és                  kiegészítő javaslatokat;
ed)    kérésre a képviselő szó szerinti hozzászólását;
ef)     döntésenként a szavazás számszerű eredményét;
eg)     a rendeletek és határozatok szó szerinti szövegét;
f)           az elhangzott interpellációt, s az arra adott szóbeli válasz lényegét, valamint az    interpelláló véleményét és a képviselő-testület döntését;
g)           az elhangzott bejelentések lényegét.
(3)       A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
a)           az ülésre szóló meghívót,
b)           az előterjesztéseket és azok mellékleteit,
c)           az ülésen elfogadott rendeletet,
d)           titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyvet,
e)           a képviselői kérdésre adott írásbeli választ,
f)           a jelenléti ívet.
(4)       A jegyzőkönyv eredeti példányát a jegyző köteles megőrizni, s évente mellékleteivel együtt beköttetni. A második példányt az ülést követő 15 napon belül, a mellékletekkel együtt a jegyző megküldi az illetékes hivatal vezetőjének.
(5)       A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni és azt elkülönítetten kell kezelni.
(6)       A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvek és mellékleteik hivatali időben a jegyzőnél, illetve a honlapon tekinthetők meg.

12. Lakossági fórumok

17. §  (1)       A polgármester évente egyszer – általában az év utolsó negyedévében – falugyűlés keretében ad tájékoztatást a lakosság részére a legfontosabb településpolitikai kérdésekről.
(2)       A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás idejét, napirendjét és helyét a helyben szokásos módon kell közzétenni.
(3)       Közmeghallgatást kell tartani:
a)                      nagyobb arányú területrendezéssel kapcsolatos döntés,
b)                      jelentős fejlesztéshez kapcsolódó döntés előtt és
c)                      amikor a képviselő-testület szükségesnek tartja.
            (Ok megjelölésével, ha a képviselők fele indítványozza.)
(4)       A falugyűlés közmeghallgatással egybekötve is meghirdethető és megtartható.

13. A települési képviselő

18. §  (1)       A képviselőt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.
(2)       A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.
(3)       A képviselők jogai:
a)        képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül érdemi választ kell adni.
b)        Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
c)        Tanácskozási joggal vehet részt bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni, és tárgyalására a képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek a képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését.
d)       Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
e)    A képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni.
(4)       A képviselő főbb kötelességei:
a)    Tevékenyen részt vesz a képviselő-testület munkájában, megjelenik az üléseken, olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára. A képviselő-testületi tagság kötelezi a viselőjét, hogy ne csak a közéletben, de a magánéletben is méltó legyen a megbízatáshoz.
b)    Köteles bejelenteni személyes érintettségét.
c)    Felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban.
d)    Írásban, vagy szóban bejelenti, ha a képviselő-testület vagy bizottsága ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
e)    Kapcsolatot tart a község lakosságával, a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel.
f)    A képviselő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alkotmányban és más jogszabályokban a magántitokra és a személyi adatokra vonatkozó szabályokat.

19. §              A képviselő-testület a települési képviselőknek – a törvény keretei között – rendeletében meghatározott tiszteletdíjat és egyéb juttatást állapíthat meg.

14. Interpelláció, kérdés

20. §  (1)       A képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz a képviselő-testület ülésén, a napirendek megtárgyalását követően, szóban vagy írásban, a feladatkörükhöz tartozó ügyekben kérdést és interpellációt intézhetnek.
(2)       Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg a szervezet hatáskörébe kell tartoznia.
(3)       Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába be kell vonni az interpelláló képviselőt is. A képviselő-testület az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot is elrendelhet.

(4)       Az interpelláció címzettje az ülésen vagy a soron következő ülésen írásban köteles érdemi választ adni. A válasz után az interpelláló képviselő annak elfogadásáról nyilatkozik. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz.
(5)       A kérdés az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozás. A kérdésre lehetőség szerint a képviselő-testület ülésén 15 napon belül írásban a kérdezett köteles írásban választ adni.

15. A képviselő-testület bizottságai

21. § (1)        A képviselő-testület javaslattevő, előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező és ellenőrző, továbbá döntési hatáskörrel (átruházott hatáskör) bizottságokat hoz létre.
(2)       A képviselő-testület bizottságai:
            a)           állandó bizottság
            b)           ideiglenes bizottság.

16. Az állandó bizottságok

22. §  (1)       A bizottság létszámáról és összetételéről a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.
[2](2)      A képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottság.
[3](3)      A bizottságok feladat- és hatáskörét, a képviselő-testület által átruházott hatásköröket a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A bizottságok létszámát, személyi összetételét a rendelet 4. sz. függeléke tartalmazza.

17. Az ideiglenes bizottságok

23. §  (1)       A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására, bármelyik képviselő kezdeményezésére ideiglenes bizottságot választhat.
(2)       Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát, elnökét a képviselő-testület a bizottság létrehozásakor határozza meg.
(3)       Az ideiglenes bizottság összetételére, működésére vonatkoznak az állandó bizottságokra megállapított szabályok.

18. A bizottság általános működése szabályai

24. §  (1)       A bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, munkájának eredményességét.
(2)       A bizottságok működésére, összehívására, meghívójára, üléseik nyilvánosságára, határozatképességére, tanácskozási rendjére, a személyes érintettségre, a döntések meghozatalára, üléseik jegyzőkönyvére, a képviselő-testület működésénél rögzített megfelelő szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet másként nem rendelkezik. A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
 
(3)       A bizottság üléseit az elnök – az ülést megelőzően legalább 5 nappal írásban hívja össze. A meghívóhoz csatolni kell a megtárgyalandó előterjesztéseket és az egyéb szükséges iratokat.
(4)       A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amelyeken a rendes üléseit tartja.
(5)       A bizottságot a polgármester indítványára vagy a bizottsági tagok egyharmadának indítványára 10 napon belül össze kell hívni.
(6)       Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a bizottsági ülés telefonon vagy távirati úton is összehívható.
(7)       A bizottság határozatot hoz, a határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és dátummal kell ellátni.
            Jelölése:
sorszám/(év, hó, nap) bizottság elnevezéséből alkotott mozaikszó
Határozat
(a zárójelben feltüntetett dátum, a határozat meghozatalának időpontja)
(8)       A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző napig. A bizottság jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.
(9)       A bizottságok munkáját szakértő testületek segíthetik, melyek tagjainak felkérésére a bizottságok jogosultak. A szakértő testületek tevékenysége működési többletköltségekkel nem járhat.
(10)     A bizottságok egyéb működési szabályaikat (ügyrend) e rendelet keretei között maguk állapítják meg. A bizottság ügyrendjét az érintett bizottságnak folyamatosan felül kell vizsgálnia, figyelemmel az SZMSZ és más jogszabályi változásokra.
(11)     A bizottság ülését a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén pedig a bizottság megbízott tagja vezeti. A bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt a jegyző.
(12)     A bizottság döntéseiről és a két ülése közt tett legfontosabb intézkedéseiről az elnök a képviselő-testületet annak következő ülésén tájékoztatja.
 
19. A bizottság elnökének és tagjainak jogai és kötelezettségei
 
25. §  (1)       A bizottság elnöke:
a)           összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
b)           kiadmányozza a bizottság döntéseit,
c)           ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását, képviseli a bizottságot,
d)    a bizottsági ülések között munkakapcsolatot tart fenn a polgármesteri hivatallal és az intézményvezetőkkel
(2)       A bizottság tagjai:
a)           részt vesznek a bizottság ülésein,
b)    részt vehetnek a bizottsági döntések előkészítésében, javasolhatják témakörök napirendre tűzését,
c)           a bizottság elnökének megbízása alapján képviselhetik a bizottságot.
(3)       A bizottság nem képviselő tag tagjait – a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben – a bizottság képviselő-tagjaival azonos jogok illetik meg.
(4)       A bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság megszűnése esetén a képviselő-testület következő ülésén a polgármester tesz javaslatot a tisztség betöltésére, illetve az új tag megválasztására, a bizottság véleményének kikérése után.

20. Az önkormányzatok társulásai
 
26. §  (1)       A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.
(2)       A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében a helyi társadalom és gazdaságszervezési munkában – ezek fejlesztése – érdekében együttműködik a Bács-Kiskun Megyei képviselő-testülettel és a kormányzati szervekkel. A folyamatos kapcsolattartás a polgármester feladata.
(3)       A társulások célja és rendeltetése:
a)        Az érintett települési önkormányzatok fejlesztésének, települési koncepcióinak, programjainak egyeztetése.
b)    A lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási, településfejlesztési elképzelések összehangolása.
(c)   Helyi vezetőkkel (polgármesterek, kör/jegyzők) kölcsönös találkozások közös megszervezése.
(d)  Hatósági ügyekben együttműködés.
 
21. A polgármester
 
27. §  (1)       Vaskút község polgármestere megbízatását főfoglalkozásban látja el.
(2)       A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívása, vezetése a korelnök feladata.
(3)       A polgármester feladatait, hatósági hatásköreit, törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet állapítja meg.
(4)       A polgármester:
a)        biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát;
b)        az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás esetén;
c)        feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése;
d)       segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját;
e)        együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel;
f)         gondoskodik a települési krónika folyamatos vezetéséről;
g)        gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.
(5)       A polgármester hivatalos kiküldetéseihez személygépkocsiját igénybe veheti, költségtérítésre jogosult, melynek mértékét a képviselő-testület külön határozattal állapít meg.
 
22. Az alpolgármester
 
28. §  (1)       Vaskút Község képviselő-testülete saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, feladatának és munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2)       Az alpolgármester hivatalos kiküldetéseihez személygépkocsiját igénybe veheti, költségtérítésre jogosult, melynek mértékét a képviselő-testület külön határozattal állapítja meg.
 
23. A jegyző
 
29 §   (1)       A jegyzőt az Ötv. 36. § (1) bekezdése alapján kell kinevezni.
(2)       A jegyző a jogszabályban meghatározottakon túl:
a)        rendszeres tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a bizottságoknak, a polgármesternek az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
b)        a polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
c)        tájékoztatja a testületet a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről,
d)       szervezi a jogi felvilágosító munkát, köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
e)        gondoskodik a polgármesteri hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről,
f)         gondoskodik a képviselő-testület ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről,
g)        a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül megküldi az illetékes hivatal vezetőjének,
h)        gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartalmának megismertetéséről és végrehajtásáról,
i)          ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat, hatósági jogkört.
 
24. A polgármesteri hivatal
 
30. §              A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Vaskút Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadást a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
 
25. Települési kisebbségi önkormányzatok
 
31. §  (1)       A települési kisebbségi önkormányzatok egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a törvényben meghatározott feladataikat.
(2)       A képviselő-testület biztosítja a települési kisebbségi önkormányzatok üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget a polgármesteri hivatal épületében.
(3)       A képviselő-testület biztosítja a települési kisebbségi önkormányzatok        működéséhez szükséges helyiség használatot, illetve a helyiség használatához kapcsolódó közüzemi szolgáltatási díjakat, postai szolgáltatási díjakat, gondoskodik az iktatási, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásáról és viseli az ezzel járó költségeket.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat költségvetése, vagyona

32. §  (1)       A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
(2)       A költségvetés tárgyalása két ütemben történik:
a)    Az első ütemben a jegyző a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az Önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak alapos elemzése, helyzetfelmérése alapján költségvetési koncepciót készít, melynek keretében
aa)  számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének            lehetőségeit;
ab)  meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű      megoldásait, az igények kielégítésének alternatíváit;
ac)  egyeztetni szükséges az igényeket a célkitűzéseket a lehetőségekkel,         meghatározható a szükségletek sorrendje.
            A költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – benyújtja a képviselő-testületnek, melyről a képviselő-testület dönt.
b)    A második ütemben a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap.
(3)       A polgármester a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a rendelet-tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait.
(4)       A költségvetési rendelet-tervezetben teljes körűen be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.
(5)       A költségvetési rendelet határozza meg a tervezett (létrejött) bevételi többlet (pénzmaradvány) felhasználását, illetve, hogy a tervezett (létrejött) hiányt milyen módon lehet fedezni a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekkel, továbbá meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
(6)       A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig ad tájékoztatást, míg három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan beszámol a képviselő-testületnek. A tájékoztatás tartalmazza az Önkormányzat költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
(7)       A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha évközben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(8)       A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(9)       A képviselő-testület elé terjesztett valamennyi tervezetet előzetesen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé kell terjeszteni. A polgármesteri hivatal költségvetését, zárszámadását az önkormányzat költségvetése tartalmazza.
 
26. A települési kisebbségi önkormányzat költségvetése
 
33. § (1)        A jegyző a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeivel a települési önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállítása előtt áttekinti a helyi kisebbségi önkormányzatok következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.
                     Az utóbbiak közül kötelezően az állami támogatást, a helyi önkormányzat támogatását, valamint az egyéb, az államháztartáson belüli körből származó bevételeket.
(2)       A helyi kisebbségi önkormányzat véleményét a koncepció-tervezethez kell csatolni.
(3)       A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó részéről tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzatokat.
(4)       A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatban kezdeményezik a helyi önkormányzati képviselő-testületnél a feladataik ellátásához szükséges költségvetési előirányzatok elfogadását, illetve befogadását. A javasolt költségvetési előirányzatokat tartalmazó határozatot az elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére.
(5)       A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatokat.
(6)       A helyi kisebbségi önkormányzatok kérésére a jegyző készíti el a költségvetési határozat-tervezetet, amelyet az elnökök terjesztenek a helyi kisebbségi önkormányzat testülete elé.
(7)       A helyi kisebbségi önkormányzatok a fentiek alapján önállóan határoznak saját költségvetésükről.
 
34. §             Az Önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való rendelkezés feltételeit, a vállalkozásaival kapcsolatos előírásokat a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.
 
27. Az ellenőrzés

35. §  (1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2)       Az Önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzéséről és az Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a képviselő-testület a jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján gondoskodik, elsődlegesen a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás keretében.

V. Fejezet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

36. § A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályait a vonatkozó törvény által előírt keretek között a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

37. §  (1) Ez a rendelet 2011. április 11. napján lép hatályba.
(2)       Hatályát veszti:
1.           Vaskút Községi Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési   Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.16.) rendelet
2.           a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2007. (IV.16.) rendelet    módosításáról szóló 13/2009. (XII. 15.) rendelet,
3.           a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.16.) rendelet   módosításáról szóló 13/2010. (X. 8.) rendelet.

dr. Müller Ágnes                                                  Alszegi Zoltán
       jegyző                                                              polgármester

1. melléklet

A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei

1.)           Dönt az első lakáshoz jutók támogatásáról
2.)           Megköti a lakásbérleti szerződéseket
3.)           Szervezi és irányítja az önkormányzat gazdasági, gazdálkodási jellegű vállalkozási célú tevékenységét, betartva a törvényi és a helyi rendelkezések által előírt szabályokat és korlátokat
4.)           Dönt a lakásfenntartási támogatásról
5.)           Engedélyezi, elrendeli a köztemetést
6.)           Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi ellátásról
7.)           Megállapodás kötése a Munkaügyi Központtal, a munkanélküliek foglalkoztatása érdekében történő együttműködésre és információ-szolgáltatásra,
8.)           Munkaügyi Központtal kötött megállapodás - az évenkénti felülvizsgálatkor az együttműködés tapasztalatainak és a felmerült igényeknek figyelembevételével - közös megegyezéssel történő módosítása.
9.)           Személyi térítési díj nem fizetése, vagy hátralék keletkezése esetén kérelemre részletfizetési kedvezmény megadása vagy a hátralék elengedése, illetve fizetés megtagadása esetén döntés a hátralék közadók módjára történő behajtásáról.
10.)       Szociális ellátás visszafizetési kötelezettség elrendelése esetén a megtérítés összegének elengedése, mérséklése.
11.)       Engedélyezi az étkezés, házi segítségnyújtás igénybevételét, a jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja. Dönt a fenti gondoskodásban való részesítés megszüntetéséről.
12.)       Dönt az éven belüli – összesen 1 millió Ft értékhatárig - hitel felvételéről.
13.)       Dönt 10.000.000,- Ft értékhatárig a kötelezettségvállalásról, melyről azonban a következő ülésen a képviselő-testületnek köteles beszámolni.
14.)       Gondoskodik a köztemető létesítésével, bővítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
15.)       Gondoskodik a közterületek tisztántartásával és lomtalanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
16.)       Ellátja a település folyékony hulladékleeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat.
17.)       Szervezi és irányítja a polgárvédelmi feladatokat.
18.)       Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az egészségügy, szociális, oktatási és kulturális ágazatban.
19.)       Döntés a művészeti alkotás közterületen, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező épületen való elhelyezéséhez, áthelyezéséhez megszüntetéséhez; a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvélemény beszerzése.
20.)       Sportigazgatással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.
21.)       Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, testnevelési és sporttal kapcsolatos tevékenység irányítása, ellenőrzése.
22.)       Közterület-használat engedélyezése.
[4]2. melléklet
 
A képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottságra
átruházott hatáskörei
 
1.)          Előkészíti és előterjeszti a képviselő-testület elé a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát
2.)          Javaslatot tesz a polgármester bérére, költségtérítésére
3.)          Figyelemmel kíséri a képviselő-testület elé kerülő közigazgatási ügyek előkészítését
4.)          Közreműködik a pályázatok kiírásánál, elbírálásánál
5.)          Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát
6.)          2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (3) bekezdés)
7.)          Kivizsgálja a helyi önkormányzati képviselő összeférhetetlensége megállapítására tett kezdeményezést.(2000. évi XCVI. tv. 9. § (2) bekezdés)
8.)          Véleményezi az önkormányzat és intézményei éves költségvetését
9.)          Közreműködik az önkormányzati gazdálkodás tervezésében, az éves költségvetés összeállításában
10.)      Figyelemmel kíséri év közben az önkormányzati gazdálkodás menetét
11.)      Véleményezi a hitelek felvételére vonatkozó javaslatokat
12.)      Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket
13.)      Tevékenységéről választási ciklusonként két alkalommal beszámol a képviselő-testületnek
14.)      Külön súllyal véleményezi az egyes önkormányzati beruházásokat
15.)      Ellenőrzési jogosultsággal bír az önkormányzat intézményei gazdálkodásának, a polgármesteri hivatal gazdálkodásának, s az egyesületek gazdálkodásának azon része tekintetében, amelyet az önkormányzat finanszíroz
16.)      Az önkormányzatnál és intézményeinél végzett ellenőrzésről készült vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő-testülettel. Amennyiben a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek
17.)      Foglalkozik az egyes nagyobb horderejű, pénzeszközöket igénylő gazdálkodási döntések előkészítésével, véleményezi azokat akkor is, ha ezek nem beruházás jellegűek
18.)      Külön véleményezi az önkormányzati ingatlanok értékesítését
19.)      Javaslatot tehet kitüntetések adományozására
20.)      Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a fent felsoroltakon kívül a képviselő-testület esetenként, vagy állandó jelleggel határozatban, illetve önkormányzati hatósági ügyben vagy ügyekben történő döntés hatáskörének átruházása esetén rendeletben megbízza

3. sz. Melléklet a 4/2011. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez[5]

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

1. függelék
 
Vaskút Községi Önkormányzat közigazgatási területének leírása
Vaskút község közigazgatási területe: 7209,8084 ha
 
Ebből:
belterület: 710 ha
külterület: 6499,8084 ha
                       
A községet északon Baja, nyugaton Bátmonostor, keleten Bácsbokod és Bácsborsód, délen Gara, délnyugaton Csátalja határolja.
 
2. függelék
 
Kimutatás Vaskút Községi Önkormányzat egyéb tartós részesedéséről
 
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (IFA apport) 900.000 Ft
Baja és Térsége Víz- és Csatornaművek törzstőke 800.000 Ft

Homokhátsági Regionális Hulladékgazd. Vagyonkezelő Rt. 90.000 Ft

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke 1.500.000 Ft

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés 500.000 Ft

Homokhátsági Reg. Hulladékgazd. Vagyonkezelő Rt. Vagyoni r. 90.000 Ft

Vaskúti Nonprofit Kft. önkormányzati apport 5.400.000 Ft

Vaskúti Nonprofit Kft. önkormányzati törzstőke 8.600.000 Ft

Összes részesedés: 17.880.000 Ft       
 
3. függelék
 
Önszerveződő közösségek
 
Bácska Sportegyesület
Kraul Antal Német Nemzetiségi Fúvós Egyesület
Szent Imre Ifjúsági Ének- és Zeneegyesület
Vaskúti Német Hagyományőrző Táncegyesület
Vaskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vaskúti Polgárőr Egyesület
Riverdance Ír Tánccsoport
Vaskúti Németek Kulturális Köre
Vaskúti Székelyek Egyesülete
Rákóczi Szövetség Vaskúti Szervezete
Vaskúti Bunyevácok Kulturális Egyesülete
Vaskúti Diáksport Egyesület
Vaskúti Kossuth Vadásztársaság
Dél-Bács-Kiskun megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Vaskúti Csoportja
Nyugdíjas Klub
Kedd Esti Tánckar

[6]4. függelék

 Vaskút Községi Önkormányzat képviselő-testületének Bizottságai
Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság
A Bizottság létszáma: 5 fő
Személyi összetétele:
Szőcs Hajnalka elnök
Knipf Jánosné tag
Grünfelder János tag
Csanaky Magdolna tag
Gyurai Istvánné tag
 
Településfejlesztési Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottság

A Bizottság létszáma: 5 fő

Személyi összetétele:

Knipf Jánosné elnök
Hodoványné Varga Györgyike tag
Vörös Csaba Endre tag
Halákné Tumó Éva tag
Friedrich István tag

[1] Megállapította a 13/2012. (V.31.) rendelet. Hatályos 2012. július 1. napjától

[2] Módosította a 7/2011. (IX.08.) rendelet. Hatályos 2011. szeptember 10. napjától.

[3] Megállapította a 7/2011. (IX.08.) rendelet. Hatályos 2011. szeptember 10. napjától.

[4] Módosította a 7/2011. (IX.08.) rendelet. Hatályos 2011. szeptember 10. napjától.

[5] Megállapította a 13/2012. (V.31.) rendelet. Hatályos 2012. július 1. napjától

[6] Módosította a 7/2011. (IX.08.) rendelet. Hatályos 2011. szeptember 10. napjától.

Eseményeink, eseménynaptár

2020-05-01
Helyszín: Vaskút Nagyközség
h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31